Quảng Bá Thương Hiệu
Giới thiệu Sản phẩm, Dịch vụ đến cộng đồng "triệu views" của JobLife Channel.

Thương hiệu trong Video của JobLife

Hình ảnh thương hiệu được chèn trong các video dưới dạng Không gian, bối cảnh, đồ trang trí; Vật phẩm, vật dụng, trang phục của nhân vật; Lời thoại...

Banner - Pop Up Ads

Thương hiệu được quảng cáo trong Banner, Pop up trên website chính thức Joblifechannel.com hoặc trong mục Top Branches.

Video Viral

Video Viral 4K ấn tượng giới thiệu riêng cho thương hiệu.

Phân phối Sản phẩm mẫu - Voucher

Hỗ trợ gửi Sản phẩm mẫu - Voucher cho Cộng đồng thành viên trải nghiệm.

Khác

Nhà tài trợ, Đối tác (được giới thiệu hình ảnh trên các Kênh truyền thông và trong các sự kiện chính thức của JobLife Channel), Phóng sự, Bình luận...

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

TRANG CHỦ     VIDEO 4K     BLOG     JOBLIFER      QUẢNG CÁO     LIÊN HỆ

© 2020 bởi JobLife. Learn to earn!